Kandidaatintutkielma ja siihen liittyvät opinnot


Siirry tälle sivulle

 • Vaikka sivun alussa sanotaan, että koskee vain uusia koulutusohjelmia, niin ohje on sama vanhojen matematiikan ja tilastotieteen koulutsohjelmien opiskelijoille.

Keskeisiä muutoksia 1.7.2017 alkaen:

 • Kypsyysnäytettä ei enää 1.8.2017 jälkeen lähetetä kielikeskukseen vaan sen tarkistaa kandityön ohjaaja.
 • Äidinkielen opinnot sekä matematiikan että tilastotieteen koulutusohjelmissa suoritetaan kandiseminaarin yhteydessä.
 • Kanditutkielman ohjaajaan kannattaa olla yhteydessä jo ennen seminaarin aloittamista ja keskustella mahdollisesta aiheesta. Tarvittaessa voit saada vinkkejä ohjaajavalintaan seminaarissa.

Kandidaatintutkielma  6 op (koodi 57595)

Tutkielman tavoite ja arviointiperusteet.

Kypsyysnäyte 0 op (suomenkielisen kypsyysnäytteen koodi on 50036, ruotsinkielisen koodi on 50037)

Tutkielmaan kuuluu kypsyysnäyte, jolla testataan toisaalta äidinkielen hallintaa, toisaalta sitä, että kokelas on todella itse kirjoittanut tutkielmansa. Kypsyysnäyte on noin 1-2 sivua pitkä tiivistelmä tutkielman aiheesta. Kypsyysnäytteen kielen tarkastaa tutkielman ohjaaja.

57593 Äidinkielen opinnot, 3 op

 • 1.1.2016 lähtien matematiikan pääaineopiskelijat suorittavat äidinkielen opinnot (3 op)  opintokoosteessa Tieteellinen viestintä matemaatikoille. Tämä koostuu
  • luennoista 57782 Tieteellinen viestintä I, (2 op; luentoja ei rekisteröidä erillisenä suorituksena, ne sisältyvät rekisteröitävään opintojaksoon 57593 Äidinkielet opinnot) ,
  • ja suullisesta esityksestä (1 op), joka liittyy opintojaksoon  57018 Matematiikan harjoitustyö; tämän opintojakson kirjallisen osuus, 2 op,  rekisteröidään erikseen pakollisena aineopintojaksona. 
 • Opintokooste suositellaan otettavaksi kandivaiheen toisena opiskeluvuonna. Aiemmin äidinkielen opinnot (3 op) saattoi suorittaa kandidaatintutkielmaan liittyvässä seminaarissa.
 • Tilastotieteen pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson 57593 Äidinkielen opinnot Tilastotieteen kandiseminaarissa,  3 op (tilastotieteen opiskelijoille 57782 Tieteellinen viestintä I on erillinen, pakollinen, aineopintojakso).  

Ohjeet kandidaatintutkielman ja kypsyysnäytteen tekemiseen

Kandidaatintutkielman kirjoittaminen

 • Opiskelija etsii itselleen ohjaajan, joka valitsee yhdessä opiskelijan kanssa aiheen kandidaatintutkielmalle. Ohjaajan etsinnässä on apuna kandinohjaajalista. Ohjaaja on mahdollista valita myös listan ulkopuolelta: matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ohjaajana voi toimia lähes jokainen opetushenkilökuntaan kuuluva.  Jos aiheen tai ohjajaan valinta tuottaa ongelmia, ota yhteyttä laitoksen opintoneuvojiin. Valtioteteellisen tiedekunnan tilastotieteen opiskelija voi käyttää kandinohjaajalistaa, vaikka muu tässä esitetty kandidaatintutkielmaa ja siihen liittyviä opintoja koskeva ohjeistus koskee vain matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoita.
 • Aihetta valitessa sekä ohjaajan että opiskelijan tulee tutustua kandidaatintutkielman tavoitteisiin ja arviontiperusteisiin. Muiden opiskelijoiden tekemiä kandidaatintutkielmia on nähtävillä Kumpulan kampuskirjastossa.
 • Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. 
 • Tutkielma suositellaan tehtäväksi LaTex-ladontajärjestelmällä. (tutkielman LaTeX-pohja, ohjeita LaTeXin käyttöön).
 • Kielenhuoltoon ja viittauskäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Kielijelpin puoleen.

Kypsyysnäytteen laatiminen

 • Kun tutkielma on melkein valmis, opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen, joka on noin yhden (1) sivun mittainen tiivistelmä aiheesta. Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen. 
 • Ohjaaja hyväksyy kypsyysnäytteen sisällön sekä kielen.
 • Ohjaaja käy opiskelijan kanssa läpi mahdolliset kypsyysnäytteeseen tehtävät korjaukset.
 • Kypsyysnäyte liitetään myös kandidaatintutkielmaan kansilehden ja tutkielman väliin.

Tutkielman palauttaminen ja arviointi

 • Opiskelija toimittaa tutkielmansa lopullisen version ohjaajalle. Tutkielman voi palauttaa ohjaajalle sähköisesti, paperiversiota ei vaadita.
 • Ohjaaja arvioi työn ja antaa sille arvosanan. Kandidaatintyö arviointiperusteet.
 • Tutkielman tarkastajalla täytyy olla tohtorin tutkinto. Jos siis tutkielman ohjaaja on esimerkiksi tohtorikoulutettava, täytyy tutkielmalla olla myös toinen, tohtorintutkinnon omaava tarkastaja. Toinen tarkastaja voi olla esimerkiksi tohtorikoulutettavan oma ohjaaja.
 • Ohjaaja ilmoittaa opiskelijapalveluihin kumpula-register@helsinki.fi, että kandidaatintutkielma on suoritettu ja se kirjataan Oodiin. Tätä merkintää varten ei tarvitse odottaa kypsyysnäytteen suoritusmerkintää.
 • Opiskelija toimittaa hyväksytyn tutkielman koulutussuunnittelijoille. Sen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen kumpula-student@helsinki.fi HUOM! Palautettava versio tulee ehdottomasti olla yhtenä pdf-tiedostona!


 • No labels