EXPIRED: This space has not changed for 18 months. If no page in it is changed in another 6 months the space will be archived and deleted on 2024-04-05.

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Tämä sivu koskee vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevia. Uusien 1.8.2017 jälkeen aloittaneiden sekä uusiin koulutusohjelmiin siirtyvien opiskelijoiden ohjeet ovat Guidessa: guide.student.helsinki.fi

Opintokokonaisuuksien arvostelu

Kokonaisarvosanan määräytyy osasuoritusten opintopisteillä painotetun keskiarvon perusteella. Vain asteikolla 1-5 arvostellut kurssit otetaan huomioon.

Keskiarvo pyöristetään asteikolle 1,... ,5 normaalien pyöristyssääntöjen mukaan, jolloin esim. keskiarvo 4,49/5 tuottaa kokonaisarvosanan 4/5 ja keskiarvo 4,50/5 kokonaisarvosanan 5/5.

Tutkintotodistuksessa näkyvät arvosanat

Luonnontieteiden kandidaatin tutkintotodistuksessa näkyvät pääaineen kokonaisuuksien arvosanat (perusopinnot ja aineopinnot), kandidaatin tutkielman arvosana sekä sivuainekokonaisuuksien arvosanat, mikäli ne on arvosteltu asteikolla 1-5.

Filosofian maisterin tutkintotodistuksessa näkyvät pääaineen syventävien opintojen kokonaisuuden arvosana, pro gradu -tutkielman arvosana sekä mahdollisten sivuainekokonaisuuksien arvosanat, mikäli ne on arvosteltu asteikolla 1-5.

Perusopinnot

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.

Aineopinnot

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.

Pääaineopiskelijalla arvostelussa otetaan huomioon myös kandidaatintutkielma laajuudellaan eli kuudella opintopisteellä painotettuna.

Syventävät opinnot

Pääaineopiskelija:

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.

Laskennassa huomioidaan myös pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi (jos sellainen tutkintovaatimuksiin kuuluu) laajuudellaan painotettuna.


Pro gradun arvosana muunnetaan asteikolle 1-5 seuraavasti:
Approbatur 1
Lubenter approbatur 2
Non sine laude approbatur 2
Cum laude approbatur 3
Magna cum laude approbatur 4
Eximia cum laude approbatur 5
Laudatur 5

Sivuaineopiskelija:

Opintopisteillä painotettu arvosana kaikista kokonaisuuteen sisällytettävistä kursseista, jotka ovat arvosteltu asteikolla 1-5.
Kokonaisuuteen kuuluvaa tutkielmaa (20 op) ei huomioida keskiarvon laskennassa.


  • No labels