Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Vammaistutkimus

2. SOSM-504
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen, vammaistutkimuksen kokonaisuus ja siihen kuuluvat opintojaksot ovat avoimia kaikille yliopiston opiskelijoille

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Sekä kanditason että maisteritason opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita vammaistutkimuksen opintojaksoille.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Hisayo Katsui (hisayo.katsui@helsinki.fi). Vammaiset opiskelijat ovat tervetulleita opintojaksoille ja voisivat ottaa yhteyttä vastaavaan opettajaan etukäteen tai kurssin aikana, ja sopia kohtuullisen mukautuksen keinoista kurssin suorittamista varten. 

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää vammaisuuteen liittyvät historialliset, kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja teoreettiset ulottuvuudet sekä Suomen että maailman kontekstissa. Etenkin pidetään tärkeänä, että opiskelija ymmärtää, että vammaisuus ei ole relevantti asia pelkästään vammaisille ihmisille mutta myös ei-vammaisille ihmisille.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ei tarvita edeltävää osaamista. Uteliaisuus ja kiinnostus vammaisuuteen riittää.

11. Opintokokonaisuuden sisältö

SOSK-YP212 Johdatus vammaistutkimukseen (5 op, ks. kandiohjelma)

SOSM-YP323 Disability in global perspectives (5 op, ks. valinnaiset opinnot)

SOSM-YP324 Vammaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa ( 5 op, ks. valinnaiset opinnot)

Näiden kolmen kurssin lisäksi vammaistutkimuksen seminaarin osallistumisesta ja esseen kirjoittamisesta saa myös opintopisteitä, jos yllä mainittujen opintojaksojen ajankohdat eivät sovi opiskelijoille. 

Myös humanistisessa tiedekunnassa, kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja Social- och Kommunalhögskolanin tarjoamassa opetuksessa voi olla tarjolla vammaistutkimuksen opintojaksoja. Opiskelijat voivat neuvotella vastuuopettajan kanssa, sopivatko nämä opintojaksot vammaistutkimuksen sivuaineen kokonaisuuteen.


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Jos opiskelija valitsee seminaarin osallistumisen ja esseen kirjoittamisen, hänen suoritus arvioidaan arvosanalla hyväksytty tai hylätty.

14. Opetuskieli

Suomi ja englanti

  • No labels