Alkoholitutkimus

Tutkimukset tehtiin Helsingissä, osittain yliopiston kansanterveystieteen laitoksella ja osittain psykologian laitoksella. Tutkimuksen vastaava tutkija Suomessa on  ollut kansanterveystieteen professori, LKT Jaakko Kaprio ja tutkimusryhmään kuuluu myös tutkijoita Indianan yliopistosta (Indiana, USA) professori Richard Rosen johdolla.

Yleistä tutkimuksesta

Tähän tutkimukseen on valittu kaksospareja, jotka ovat osallistuneet 16-vuotiaiden kaksosten terveyskyselyyn vuosina 1991 - 1998 ja seurantakyselyyn vuosina 2000-2002. Näistä kaksospareista on mukaan valittu sekä sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista, että sellaisia, joiden alkoholin käyttö eroaa huomattavasti toisistaan. Lisäksi mukana on vertailu-ryhmänä satunnaisesti valittuja pareja.

Alkoholin runsasta käyttöä ja sen vaikutuksia aivojen toimintaan on tutkittu paljonkin, mutta vähäisen alkoholin käytön vaikutusta keskushermoston toimintaan on selvitetty vasta varsin vähän. Eräs tämän tutkimuksen tavoitteista on pyrkiä selvittämään, miten vähäinenkin alkoholin käyttö mahdollisesti vai-kuttaa aivojen toimintaan. Näitä tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi annettaessa suosituksia alkoholin käytöstä kansanterveyden kannalta.

Miksi tutkitaan kaksosia?

Neuropsykologisissa ja neurofysiologisissa tutkimuksissa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Kaksostutkimuksella pyritään vähentämään näiden erojen vaikutusta siten, että vertailemme kaksosparin tuloksia toisiinsa, jolloin perimän ja lapsuuden ja nuoruuden erilaisten tekijöiden vaikutusta voidaan paremmin tieteellisesti hallita. Sen vuoksi tutkimukseen pyydetään kaksospareja, jotka eroavat toisistaan alkoholin käytön suhteen ja myös sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista. Tutkimukseen kutsuttavien henkilöiden alkoholin käyttö edustaa väestössä yleistä alkoholin käytön jakaumaa.

EEG-tutkimuksen tarkoitus

EEG:llä mitataan aivotoiminnan jännitevasteita, jotka liittyvät tarkkaavaisuuteen ja lyhytkestoisen muistin toimintaan. Tutkimusten mukaan jännitevasteet ovat herkkiä alkoholin suurkulutuksen vaikutuksille. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten vähäinen alkoholin käyttö vaikuttaa jännitevasteisiin. Näin saadaan tarkkaa tietoa alkoholin vaikutuksista aivotoimintaan.

Luottamuksellisuus

Kaikki tutkimuksen osioiden tulokset ovat täysin luottamuksellisia eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain tässä tutkimuk-sessa mainittuihin tarkoituksiin. Henkilökohtaisten tutkimusten tuloksia ei an-neta perheenjäsenille eikä toiselle kaksosparille. Tutkimuksen voit halutessasi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.

Tutkijat

Haastattelijoina tässä tutkimuksessa toimivat THM Mari Siltala ja esh, valt.yo Katarina Karhu. Neuropsykologisista testauksista vastaa psykologi Annamari Tuulio-Henriksson. Muina testaajina toimivat psyk.maist Eero Vuoksimaa ja psyk.yo Henri Lehtinen. EEG-mittauksista vastaa psykologian tohtori Jyrki Ahveninen ja hänen työryhmänsä.

  • No labels