Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

KEVÄT - VÅREN - SPRING 2016

 

Section
Column
width5%
 
Column
width90%

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Column
width5%
 

Anchor
p
p

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnot

Analyysi II
Integraalilaskenta
Johdatus yliopistomatematiikkaan
Sarjat 
Matemaattisen analyysin jatkokurssi
Calculus II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnot

Algebralliset rakenteet I
Algebralliset rakenteet II
Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Johdatus logiikkaan I
Johdatus logiikkaan II
Johdatus matematiikan opetukseen (jatkoa syksyltä 2015)
Logiikka I
Luonnontieteiden kerho-opetus
Matematiikan harjoitustyö

Mitta ja integraali
Mått- och integrationsteori
Reaaliluvut - peruttu
Tieteellinen viestintä matemaatikoille
Tilastollinen päättely I
(ent. Johdatus tilastolliseen päättelyyn)
Todennäköisyyslaskenta I (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan)
Topology I

Column
width40%

Tilastotiede - Statistics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnot

Data-analyysi SURVO- ja SPSS-ohjelmistoilla
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2016
Tilastollinen päättely I (ent. Johdatus tilastolliseen pääättelyyn)
Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla (ent. Data-analyysi R-ohjelmistolla)
Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2)
Todennäköisyyslaskenta I  (ent. Johdatus todennäköisyyslaskentaan)

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnot

Analysis of Complex Survey Data
Applied logistic regression
Bayesian inference with OpenBugs

Bioinformatics and phylogenetic inference

Lineaariset mallit I

Lineaaristen mallien sovellukset 
Matriisilaskentaa tilastotieteilijöille
Monimuuttujamenetelmät 
Robust regression
Statistical population genetics

Tieteellinen viestintä
Tilastollinen päättely II
Tilastotieteen juuret

Tilastotieteen kandiseminaari

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Weighting methods in surveys / Painotusmenetelmät surveyssa

Anchor
s
s

Syventävät opinnot - Advanced studies


Section
Column
width40%

Matematiikka - Mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologia

Algebra II
Algebraic topology II
Geometry of curves and surfaces
Topologia II 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysi

Complex analysis II
Functional analysis 
Hyperbolinen metriikka ja geometrinen funktioteoria
Kompleksianalyysi I:n jatkokurssi
Quasiconformal mappings in the plane
Reaalianalyysi I
Riemannian geometry
Sobolev spaces
Weighted inequalities for multilinear singular integrals

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka

Schramm-Loewner evolution (Introduction to mathematical physics)
Stochastic methods in physics and biology  

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikka

Computability theory
Set theoretical forcing
Introduction to descriptive set theory 
The History of the Semantic Tradition 

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikka

Adaptive dynamics  

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysi

Bayesian inversion
Inverse problems  

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikka

Stokastiset prosessit 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikka

Numeeriset menetelmät ja C-kieli 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikka

Johdatus finanssimatematiikkaan
Matemaattinen rahoitusteoria I
Matemaattinen rahoitusteoria II
Riskiteorian jatkokurssi
Tariffiteoria 

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

GeoGebra-verkkokurssi
Geometria
 
Matematiikan opetuslaboratorio
Ohjelmoinnin opetuksesta tuleville matematiikan opettajille

Column
width40%

Tilastotiede - Statistics 

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleKurssit

Bayesian inference with OpenBugs
Bioinformatics and phylogenetic inference

Cluster analysis

Moniulotteiset aikasarjat
Statistical population genetics

Tilastollinen päättely III

Tilastotieteen juuret

Weighting methods in surveys / Painotusmenetelmät surveyssa

Anchor
m
m

Muut opinnot - Other studies


Section
Column
width40%
Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Harjoittelu kandidaatintutkinnossa
Harjoittelu maisterintutkinnossa
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatintutkintoa varten
Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterintutkintoa varten 
Lukiomatematiikan kertauskurssi
Tieteellinen viestintä
TVT-ajokortti
Äidinkielen opinnot kandidaatin tutkinnossa, matematiikan pääaineopiskelijat

Section