Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

a Institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen (sigel) (NR)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

b Katalogiseringsspråk (NR)
Vilket språk har använts i textdelar. Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Språkkoder.

c Institution som gjort translitterering (NR)

...

e Regler för deskriptiv katalogisering (R)
MARC-kod eller namn för beskrivningsregler som är använda vid katalogisering. Informationer anges här om information i position leader/18 (Katalogiseringsregler) räcker inte. Koden tas från en förteckning, se Description Convention Source Codes.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...