Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

542 - Anmärkning - Copyright (R)

Kohteeseen liittyvää tietoa, jota voidaan käyttää tekijänoikeuden määrittelyssä.

Information som kan användas då man definierar upphovsrätt till resursenresursens copyrightägare.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

...

1 Ej sekretessbelagd information.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Personlig upphovsman (NR)
Voidaan käyttää termiä Termen "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta oikeudenomistajaa ei ole löydetty.Termen odefinierad odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen rättighetsägare identifieratscopyrightägare kunnat identifieras.

b Dödsdatum för personlig upphovsman i #a ‡a (NR)

c Institutionell upphovsman (NR)

d Copyrighthållare (R)
Voidaan käyttää termiä Termen "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta oikeudenomistajaa ei ole löydetty.Termen odefinierad odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen rättighetsägare identifieratscopyrightägare kunnat identifieras.

e Kontaktinformation till oopyrighthållare i #d ‡d (R)

f Copyrightuppgift (R)
Anges som den är presenterad i den beskrivna resursen.

...

j Tillkomstår (NR)
Anges för opublicerade resurser.

k Förlag, utgivare (R)
Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta julkaisijaa ei ole löydetty Termen odefinierad kan användas om saken undersökts, men ingen copyrightägare kunnat identifieras.

l Copyrightstatus (NR)
Määritetty tekijänoikeuden tila. Kerrotaan vain jos asia on aivan varma. Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta tilaa ei ole voitu määrittää Status för copyright. Anges bara om fallet är entydigt. Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men status inte kunnat bestämmas.

m Publikationsstatus (NR)
Om publikationen är publicerad eller opublicerad, eller om publikationsstatus är okänd.

...

o Datum för fastställande av copyright (NR)
Anges då efterforskning krävts. Uppgiften skrivs företrädesvis i formen yyyymmdd.

p Utgivnings- eller tillverkningsland

q Institution som förmedlat informationen (NR)
Tuottajan koodi tai nimi Producentens kod eller namn.

r Land/jurisdiktion för copyright (NR)
Används endast om copyrightstatus (#l‡l) angivits.

s Källa (NR)
Tekijänoikeustiedon lähde, joko luetteloinnin kohde tai muut lähteet Källa för upphovsrättsinformation, antingen den katalogiserade resursen eller andra källor.

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Esim. Till exempel URL tai URN, jotka ovat standardimuotoisia elektronisen aineiston saavutettavuustietoja. Tieto voi olla myös yksityiskohtainen huomautus, joka liittyy tekijänoikeuden tilaaneller URN, som anger åtkomst till elektroniska resurser i standardiserad form. Informationen kan också vara en detaljerad anmärkning som hänger samman med upphovsrättens status.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

542 1# ‡a Martin, Henri Jean ‡d University of Chicago Press ‡f Copyright 1994 by the University of Chicago ‡g 1994 ‡o 20071103 ‡r US