Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

886 - Uppgift i annat MARC-format (R)

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från annat MARC-format. Data som inte går att konvertera till MARC 21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Fältområde

0 Postetikett

1 Kontrollfält (002-009)

2 Variabla fält (010-999)

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Fältkod (R)
Delfältet ‡a används inte om första indikatorn är 0. Delfältet a används om andra indikatorn i fält 886 är utskriven.

b Innehåll (R)

2 Kod för urspungsformat (NR)
Koden tas från en förteckning, se Format Source Codes.

a-z Delfält som i ursprungsformat

0-9 Delfält som i ursprungsformat

Exempel

886 0# ‡2 intermrc ‡b 00860nambb6200206###4500

886 2# ‡2 ibermarc ‡a 019 ‡b ## ‡a VG 586-1992

886 2# ‡2 unimrur ‡a 709 ‡b 1# ‡a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886 2# ‡2 ukmarc ‡a 690 ‡b 00 ‡a 00030 ‡d Great Britain ‡z 11030 ‡a butterflies ‡z 21030 ‡a life cycles