Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

490 1# ‡a CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1
810 2# ‡a Central Institute of Indian Languages. ‡t CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1.

760 - Länkfält - Huvudserie (R)

Läggs i post för underserie, för att länka till överordnad serie (vertikalt samband).

Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Pääsarja:.

Då man gör en fras av detta fält??, kan standardfrasen vara Huvudserie:

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning.

1 Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Huvudserie: "

8 Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i #i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

Länkmålets 1XX

b Upplaga (NR)

Länkmålets 250

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

Länkmålets 260 #c

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan länkmålet (760-787) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften kan skrivas in, antingen som en valfri okrontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från en kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J, (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).
Delfält #i placeras först i fältet. Ind. 2 ska (med undantag för 780-785) vara "8" då länkfältet innehåller #i.
m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

s Uniform titel (NR)

Länkmålets 240

t Titel (NR)

Länkmålets 222 eller 245

w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.

x ISSN (NR)

Länkmålets 022

y CODEN beteckning (NR)

Länkmålets 030

4 Relationskod (R)
Relationen mellan länkmålet (760-787) och den resurs som beskrivs i katalogposten kan i tillämpliga fall anges med kod i delfält #4. För närvarande är dock endast ett fåtal funktions- och relationskoder som uttrycker resurs- till resursrelationer definierade.

6 Länkning (NR)

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Neljä merkkipaikkaa (merkitään ‡7/0, ‡7/1 jne.), joiden koodimuotoisilla tiedoilla kuvataan linkkikirjauksen erityispiirteitä. Koska koodien merkitys määräytyy niiden merkkipaikan perusteella, kaikki edeltävät merkkipaikat on täytettävä tarvittaessa täyttömerkillä (|); jälkimmäisiä merkkipaikkoja ei tarvitse täyttää.

Fyra positioner (märks ut som ‡7/0, ‡7/1 osv.), innehållande kontrollkoder som beskriver länkmålets särdrag. Eftersom kodernas betydelse definieras utgående från deras positioner, bör alla positioner som föregår kontrollkoderna vid behov fyllas ut med fyllnadstecken (|); de sista positionerna behöver inte fyllas ut.

/0 - Pääkirjauksen tyyppi
Yksimerkkinen koodi, joka kuvaa osakentässä ‡a olevan nimen tyyppiä. Koodi vastaa liittyvän kohteen tietueen 1XX kenttää.

/0 Typ av huvuduppslag

Enställig kod, som beskriver namntypen i delfält ‡a. Koden motsvarar 1XX fältet i den relaterade resursen.

p - Nimen osien järjestys suora

p - Rak namnföljd

c - Yhteisönnimi

c - Organisationens namn

m - Kokouksen nimi

m - Mötets namn

u - Yhtenäistetty nimeke

u - Uniform titel

n - Soveltumaton

n - Ej anpassad

 /1 - Nimen muoto
Yksimerkkinen koodi, joka kuvaa osakentässä ‡a olevan nimen muotoa. Koodi vastaa liittyvän kohteen tietueen 1XX kentän ensimmäisen indikaattorin arvoa ja tulkitaan yhdessä arvon ‡7/0 kanssa.

/1 - Namnform

Enställig kod, som som beskriver namnformen i delfält ‡a. Koden motsvarar värdet för första indikatorn i 1XX-fältet och tolkas tillsammans med värdet i ‡7/0

Jos $7/0 = p (Henkilönnimi)

Om $7/0 = p (Personnamni)

0 - Etunimi

0 - Förnamn

1 - Nimen osien järjestys käänteinen, sukunimi yksiosainen

1 - Omvänd namnföljd, enkelt efternamn

2 - Nimen osien järjestys käänteinen, sukunimi moniosainen

2 - Omvänd namnföljd, sammansatt efternamn

3 - Suvun nimi

3 - Beteckning för hel släkt

Jos $7/0 = c (Yhteisönnimi) tai m (Kokouksen nimi)

Om $7/0 = c (Organisationsnamn) eller m (Mötesnamn)

0 - Nimen osien järjestys käänteinen

0 - Omvänd namnföljd

1 - Hallintoalueen nimi

1 - Förvaltningsområdets namn

2 - Nimen osien järjestys suora

2 - Rak namnföljd

Jos $7/0 = u (Yhtenäistetty nimeke) tai n (Soveltumaton)

Om $7/0 = u (Uniform titel) eller n (Ej anpassad)

n - Soveltumaton

n - Ej anpassad

/2 - Tietueen tyyppi
Yksimerkkinen koodi, joka kuvaa liittyvän kohteen tietueen tyyppiä. Koodi vastaa liittyvän kohteen tietueen Nimiö/06 (Tietueen tyyppi) arvoa.

/2 - Posttyp
Enställig kod, som beskriver postens typ. Koden motsvarar värdet för det relaterade objektets Postetikett/07 (Postens bibliografiska nivå).

a - Tekstiaineisto

a -  Textresurs

c - Nuottijulkaisu

c  - Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift

d - Nuottikäsikirjoitus

d - Musikalisk resurs i handskrift

e - Kartta-aineisto

e - Kartografisk resurs

f - Karttakäsikirjoitus

f - Kartografisk resurs i handskrift

g - Heijastettava kuva tai viestin

g - Grafisk resurs i form lämpad för projektion

i - Puheäänite

i - Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.

j - Musiikkiäänite

j - Ljudupptagning av musikalisk resurs

k - Kuva

k - Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion

m - Elektroninen aineisto

m - Elektronisk resurs

o - Moniviestin

o - Paket

p - Sekalainen aineisto

p - Blandad resurs

r - Esine

r - Föremål

t - Tekstikäsikirjoitus

t - Textresurs skriven för hand eller på tangentbord och avsedd att existera i ett exemplar 

 /3 - Tietueen bibliografinen taso
Yksimerkkinen koodi, joka kuvaa liittyvän kohteen tietueen tasoa. Koodi vastaa liittyvän kohteen tietueen Nimiö/07 (Tietueen bibliografinen taso) arvoa.

/3 Postens bibliografiska nivå

Enställig kod som anger nivån på den bibliografiska posten för det relaterade objektet. Koden motsvarar värdet för det relaterade objektets Postetikett/07 (Postens bibliografiska nivå).

a - Osakohde monografiassa

a - Delobjekt till en monografi

b - Osakohde kausijulkaisussa

b - Delobjekt till en månadspublikation

c - Kokoelma

c - Samling

d - Osakohde kokoelmassa

d - Delobjekt till en samling

i - Päivittyvä julkaisu

i - Fortlöpande publikation

m - Monografia

m - Monografi

s - Kausijulkaisu

s - Månadspublikation

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

Wiki Markup
*245 00 ‡a* Tieliikenneonnettomuudet *‡h* \[Elektroninen aineisto\] / *‡c* Tilastokeskus.
*760 0# ‡t* Suomen virallinen tilasto. *‡c* Verkkojulkaisu *‡x* 1796-0479

245 00 ‡a Gaging stations maintained by the Unites States geological survey 1888-1910 and Survey publications relating to water resources.
760 0# ‡7 c1as ‡a United States. Geological Survey. ‡t Water supply papers