Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält (suomennoksessa osakenttiä a-z ei ole käännetty) 

a Klassifikationskod varifrån instruktionen har hämtats -- enstaka kod eller inledande kod i intervall (R)

...