Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

...

Wiki Markup
{TOC:style=none}

...

Allmänt om Moodle

Moodle är en virtuell lärmiljö för aktivt och kollaborativt lärande. Det är vanligt att lärarna vill använda Moodle på sina kurser vid Helsingfors universitet. Moodle erbjuder möjligheter till flera olika slags interaktion mellan studenter och lärare. Moodle kan användas t.ex. som kursanslagstavla, för distribution av kursmaterial, webbdiskussioner, tenter eller inlämning av uppgifter/filer, enligt den ansvariga lärarens val.

...