Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

Opiskelutaidot II

Opiskelutaidot II (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Opiskelutaidot II (englanninkielinen käännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4005

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman yhteisiin pakollisiin opintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2.-3. opiskeluvuosi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain periodeissa I-IV.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

HOPS-ohjaajat ja koordinaattori

9. Opintojakson osaamistavoitteet


Opiskelija tuntee yliopiston kansainvälisyyspalvelut ja tietää monimuotoisuuden tunnistamisen ja vaalimisen merkityksen opiskelu- ja työelämässä.  Opiskelija perehtyy opinnäytetyöhön liittyvään tiedonhakuun ja tietää, kuinka lähestyä kandidaatintutkielman kirjoittamista sekä teknisesti että tieteellisesti. Opiskelija osaa rakentaa omaa tekstiä lähdekriittisesti ja tuntee originaalin tekstin tuottamisen merkityksen. Opiskelijalla on opintojakson päätteeksi päivitetty opintosuunnitelma ja suunnitelma maisteriohjelmaan jatkamisesta.


10. Opintojakso toteutus


Opintojaksoon kuuluu luentoja, ryhmä- tai yksilötapaamisia HOPS-ohjaajan kanssa, verkko- tai keskustelutehtäviä sekä pienryhmäopetusta kandidaatintutkielmaan liittyen. Suoritus vaatii riittävän aktiivisuuden sekä hyväksytyn opintosuunnitelman.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Opintojakson kanssa samaan aikaan suositellaan kursseja FYS4003 Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen sekä FYS4006 Äidinkielen tutkielmaseminaari.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Suositellaan kurssia FYS4007 Fyysikkona työelämässä.

13. Opintojakson sisältö


Opiskelutaidot ja kandidaatintutkielman kirjoittamiseen vaadittavien taitojen hankkiminen fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Ryhmä- ja yksilötapaamiset HOPS-ohjaajan kanssa, oman osaamisen arviointia tukevat tehtävät, tiedonhankintaan- ja hallintaan liittyvät tehtävät.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.


17. Opetuskieli


Opetuskieli suomi, HOPS-ohjaus myös ruotsi/englanti.  • No labels