Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

Harjoittelu (LuK-tutkinto)

Praktik (NaK)

Practical Training (B.Sc.)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4008

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden kandiohjelman valinnaisiin työelämäopintoihin työelämäopintoihin.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: perusopintojen suorittamisen jälkeen. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Harjoittelupaikka määrittää suoritusajankohdan opiskelijan kanssa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Taina Ruuskanen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Harjoittelu kuuluu valinnaisena tutkinnon työelämäopintoihin.  Harjoittelun tavoitteena on valmentaa opiskelijaa asiantuntijatehtäviin vaadittavissa taidoisssa. Keskeisiä harjottelussa opittavia asiantuntijataitoja ovat esimerkiksi:

1) monipuoliset tiedonhankinta - ja -hallintataidot

2) organisointi -, koordinointi - ja projektinhallintaosaaminen

3) perustaidot elinikäisestä oppimisesta ja toimimisesta muuttuvassa työelämässä.

4) neuvotteluosaaminen,  kouluttaja- ja konsuitointitaidot, johtamistaidot,  yrittäjyysosaaminen, kulttuurienvälisyysosaaminen

10. Opintojakso toteutus

Harjoittelusta voidaan myöntää kandidaatin tutkintoon yksi 5 op suoritus.  Suorituksen edellytyksenä on vähintään 1 kuukauden täysipäiväinen työ, joka ei tämän harjoittelunsuorituksen (1kk) osalta saa liittyä suoraan muihin opintojaksoihin, kuten kandidaatin tutkielmaan. Työskentelyä ei tarvitse suorittaa 1 kuukauden aikana, harjoittelu voi jakautua pidemmälle ajanjaksolle. Työn täytyy olla luonteeltaan tutkimusta, opetusta tai asiantuntijatehtäviä avustavia. Suorituksen harjoittelusta voi saada vain kerran ja sen voi suorittaa vaihtoehtoisesti jommalla kummalla seuraavista tavoista:

1) yliopiston ulkopuolella, jolloin harjoitteluun on mahdollista hakea Urapalveluiden myöntämää yliopiston harjoittelutukea

tai

2) Helsingin yliopistossa


Suoritus edellyttää;

1) ennakkoon tehtävää suunnitelmaa, jonka harjoitteluvastaava on hyväksynyt ennen harjoittelun alkamista 

2) harjoitteluraportin palauttamista

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Harjoittelupaikka määrittelee opiskelijalta vaadittavat esitietovaatimukset ja taidot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö 

Harjoittelun sisältö määräytyy harjoittelupaikan tehtävien mukaan. Työtehtävistä ja niiden soveltuvuudesta harjoitteluun sovitaan ennakkoon tehtävän suunnitelman yhteydessä.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Suoritus arvioidaan asteikolla "Hyväksytty/Hylätty".  Suorituksen edellytyksenä on ennakkoon palautettu suunnitelma ja harjoitteluraportti. Harjoitteluraportti täytyy palauttaa mahdollisimman pian harjoittelujakson päätyttyä.

17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels