Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
 

 1. Studieavsnittets namn

Universum nu

2. Studieavsnittets kod

FYS4013

Motsvarande studieobjekt: 53905 Universum nu, 3 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper ansvarar för studieavsnittet.

Studieavsnittet hör till övriga valbara studier.

Den erbjuds också till studerande från andra utbildningsprogram.


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförts


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

Studieavsnittet ordnas varje vårtermin, perioder III-IV.7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

 3 sp (+ 3 sp för de som avlägger svenskan)

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål


Studeranden har en populärvetenskaplig helhetsbild av universums uppbyggnad från solsystemet till universums största strukturer. Studenten har en kvalitativ helhetsbild av hur man gör astronomiska observationer och förklarar dessa med fysikaliska modeller. Studenten känner till solsystemets, stjärnornas och galaxernas struktur och utveckling och kan placera in astronomiska vetenskapsnyheter i sitt rätta kontext. Studenten har en inblick i den moderna astronomins nyaste rön.


10. Studieavsnittets form


Kursen ges som närundervisning, men är också möjlig att avlägga direkt som slutexamen. De som avlägger kursen som språkbadskurs kombinerad med studier i svenska måste närvara på minst 75% av föreläsningarna. Kursen innehåller inga räkneövningar, utan avläggs med tentamen.

11. Tidigare studier eller kunskaper


Inga specifika tidigare studier eller kunskaper behövs och kursen lämpar sig för studerande från alla universitetets fakulteter.

12. Rekommenderade valfria studier

De som avlagt kursen och är intresserade av fortsatta astronomistudier rekommenderas att välja Tähtieteen perusteet I som följande kurs.

13. Studieavsnittets innehåll


Kursen presenterar astronomins observationsmetoder, solsystemet, exoplaneter (inklusive möjligheter till utomjordiskt liv), stjärnor, interstellär materia, Vintergatan, galaxer, galaxhopar och kosmologi. Kursen är populärvetenskaplig och materialet uppdateras varje gång för att innehållet ska vara aktuellt.

14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Kursens baserar sig på material som är tillgängligt via kursens hemsida. Som kursbok kan också användas "Palviainen & Oja: Maailmankaikkeus 2017-18 (Ursa)". Rekommenderad litteratur är också "Lagerkvist & Olofsson: Astronomi - en bok om universum (Bonniers)". På engelska rekommenderas boken "Chaisson & McMillan: Astronomy - a beginners guide to the universe (Pearson)". Vissa delar av "Karttunen et al.: Tähtitieteen perusteet / Fundamental astronom" kan också användas som kurslitteratur.

15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet


Kursen består av 24 h föreläsning. För att stöda inlärandet ges studenterna regelbundet små uppgifter som löses under föreläsningarna. Till kursen hör observationsdemonstrationer med institutionens teleskop. Därutöver uppmuntras deltagarna att själva följa med aktuella astronomiska rön via internetlänkar.


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Kursen följer de allmänna bedömningsreglerna för fysikundervisning med följande undantag:

  • Kursen innehåller inga räkneövningar och vitsord bestäms endast på basen av slutförhöret.
  • Det är inte tillåtet att ha en minneslapp till slut- eller institutionstentamen.
  • De som avlägger kursen tillsammans med studier i svenska bör besvaras en viss del av tentfrågorna på svenska.

17. Undervisningsspråk

Svenska

  • No labels