Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

Johdatus astrobiologiaan

Introduktionskurs i astrobiologi

Introduction to Astrobiology

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4014

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53985 Johdatus astrobiologiaan, 3 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakson voi sisällyttää tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi syyslukukaudella 2.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet, sukupuuttoja aiheuttavat tekijät, maailmankaikkeuden ominaisuuksien pääpiirteet sikäli kuin niillä on merkitystä elämän kehittymisen kannalta (esim. alkuaineiden runsaudet ja molekyylien esiintyminen avaruudessa), muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet (esim. tähtien ominaisuudet, elämän vyöhykkeen sijainti eri tähdillä), eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet, SETIn historia, alkusynnyn problematiikan pääpiirteissään (esim. missä, milloin ja miten mahdollisesti elämä on voinut syntyä ja mitä ongelmia nykyisiin hypoteeseihin liittyy), keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut. Näiden pohjalta opiskelijan tulee kyetä muodostamaan omia perusteltuja arvioita elämän yleisyyden todennäköisyydestä erilaisissa ympäristöissä.


10. Opintojakso toteutus

Kurssin suoritus: tentti joko luentoihin tai vast. kirjallisuuteen perustuen. Läsnäolopakkoa luennoilla ei ole.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Esitietovaatimuksia ei ole.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Tähtitieteen kurssin FYS4012 Maailmankaikkeus nyt suorittamista suositellaan.

13. Opintojakson sisältö


Maan elämän kehityshistorian pääpiirteet, sukupuuttoja planeetan elämälle aiheuttavat tekijät, maailmankaikkeuden ominaisuuksien pääpiirteet (syntyhistoria, rakenne, alkuaineiden synty ja runsaudet sekä molekyylien esiintyminen avaruudessa), muiden planeettakuntien elinkelpoisuuteen vaikuttavat ominaisuudet (esim. tähtien ominaisuudet, elämän vyöhykkeen sijainti eri tähdillä), eksoplaneettatutkimuksen pääpiirteet (etsintämenetelmät, historia, löydetyt planeetat ja niiden ominaisuudet), SETIn historia, alkusynnyn problematiikan pääpiirteissään (Maan elämän ominaisuudet, sekä missä, milloin ja miten mahdollisesti elämä on voinut syntyä ja mitä ongelmia nykyisiin hypoteeseihin liittyy), keinoelämän luomisen tämänhetkiset edellytykset ja jo suoritetut kokeilut.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin suorittaminen perustuu luentoihin. Lisäksi luettavaksi suositellaan kirjaa: Peter Ward, Tuntematon elämän, Ursa 2006.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikoittaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5. Arvosana perustuu tenttiin.


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels