Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
 

 1. Studieavsnittets namn

Nutida fysikens grunder

Nutida fysikens grunder

Building blocks of contemporary physics

2. Studieavsnittets kod

FYS4016

Motsvarande studieobjekt: 53460 Nutida fysikens grunder, 5 sp.

3. Är studieavsnittet obligatoriskt/valfritt

-vilket utbildningsprogram ansvarar för studieavsnittet

-till vilken studiehelhet hör studieavsnittet

-erbjuds studieavsnittet också studerande från andra utbildningsprogram


4. Studieavsnittets nivå (lägre/högre/doktor/europeiska referensramen EQF nivå 6, 7, 8)

Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6

5. Rekommenderad tidpunkt för när studieavsnittet ska genomföras

-man kan t.ex. rekommendera att studieavsnittet genomförs efter att vissa andra studieavsnitt har genomförts


6. När studieavsnittet ordnas – termin/period

-studieavsnittet ordnas vår- eller höstterminen, eller både och

-om studieavsnittet inte ordnas varje år ska det nämnas

-period


7. Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp

8. Lärare som ansvarar för studieavsnittet


9. Studieavsnittets kunskapsmål

Meningen är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer.10. Studieavsnittets form

-närundervisning 

-prestationssätt:  föreläsningar, räkneövningar, labbrapport, essä och tent

11. Tidigare studier eller kunskaper

gymnasiefysikkurs 1


12. Rekommenderade valfria studier


 

 

13. Studieavsnittets innehåll

På kursen strävar vi till att behandla centrala teman från bl.a. mekanik, termofysik och elektromagnetism. Den matematiska härledningen och behandlingen kommer inte att vara utgångspunkten för kursen. Matematiken är dock fysikens språk, så helt och hållet kan vi inte undvika den. Vi kommer bl.a. att behandla betydelsen av vektorer, derivering och integrering inom fysiken. 

 • Vetenskapliga metoden: experiment, felgränser, rapport
 • Vektorkalkyl
 • Rörelse: plats, tid, rörelse, hastighet, acceleration, olika typer av rörelse
 • Kraft: Newtons lagar, rörelsemängd, impuls, kollisioner, gravitationslagen, Keplers lagar, gravitationskraften, gravitationsfält, satellitbanor
 • Termodynamik: energiformer, arbete, effekt, verkningsgrad, temperatur, tryck, aggregationstillstånd
 • Elektricitet: elektriska laddningar, elfält
 • Magnetism: magnetfält, magnetiska egenskaper, masspektrometri
 • Elektromagnetism: iduktion, generatorer, transformator, elektromagnetiska fält, elektromagnetisk strålning, svartkroppsstrålning, fotoelektriska effekten, vågpartikeldualism
 • Materiens struktur: Standardmodellen (materiapartiklarm förmedlarpartiklar, Higgs, antimateria, CERN)
 • Strålning: atomkärnan, gammastrålning, fusion och fission


14. Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

rekommenderad litteratur: 

 • gymnasiets fysikböcker
 • Fysik i vardagen : 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe 


15. Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

 • Föreläsningar två gånger i veckan.
 • Räkneövningar en gång i veckan (övningarna löses innan genomgångs tillfället). Studeranden bedömmer sina lösningar själva enlig poängskalan på 1-3 (1: gjort ett försök, 2: halvfärdigt lösning, 3: fullständig lösning) .
 • Labbrapport: studernaden utför en valfri laboration och skriver en labbrapport.
 • Essä om ett valfritt fysikaliskt fenomen (maskinskriven text ca 2-4 sidor)

Kursens totala arbetsmängd är ca. 135 timmar.


16. Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

 • Dedömmningen sker enligt den allmänna skalan: 1-5

 • maximal antalet poäng i kursen: 72 p
  • max. poängen i tenten 48 p (8 x 6 p)
  • max. poängen för labbrapporten 8 p
  • max. poängen för essä 8 p
  • max. poäng för räkneövningarna 8 p
 • 2/3 av vitsordet kommer från tenten och 1/3 från räkneövningarna, essän och labbrapporten. 
 • Vitsordsgränserna:  vitsord
  < 45 %0
  45 – 55 %1
  55 – 65 %2
  65 – 75 %3
  75 – 85 %4
  85 – 100 %5

17. Undervisningsspråk

svenska

 • No labels