Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

1. Opintojakson nimi

Kvanttilaskenta

Kvanttilaskenta (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Introduction to quantum computing


2. Opintojakson tunniste (koodi)


FYS2029


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin ja sen voi sisällyttää jokaisen opintosuunnan aineopintokokonaisuuteen.

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900) tai fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2700).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Aineopinnot.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 2. tai 3. opiskeluvuosi, periodi IV. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella 4.periodissa.


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Quantum information TT.


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-Kurssin suorittanut tuntee qubitin käsitteen ja yhteen tai useaan qubittiin operoivat kvanttiportit

-Kurssin suorittanut osaa konstruoida ja analysoida yksinkertaisia kvanttipiirejä

-Kurssin suorittanut tietää kvanttimekaanisen fourier - muunnoksen ominaisuudet ja osaa soveltaa sitä luvun jakamisessa tekijöihin Shorin algoritmilla.

-Kurssin suorittanut tietää kvanttimekaanisten etsintäalgoritmien perusteet. 


10. Opintojakso toteutus


-Kurssi toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena.

-Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa tenttimällä.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I, FYS1011 Matemaattiset apuneuvot II, FYS1012 Matemaattiset apuneuvot III sekä FYS2003 Kvanttifysiikan perusteet

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


FYS2010 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia ja FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib

13. Opintojakson sisältö


-Kvantilaskennan alkeita: qubitti, kvanttiportit ja kvanttipiirit. Yksinkertaisia kvanttialgoritmeja. Kvanttimekaaninen Fourier - muunnos ja sen sovelluksia.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-Nielsen & Chuang: Quantum Computation and Quantum Information (luvut 1-7).


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-Viikottaiset arvioitavaksi palautettavat laskuharjoitukset
-Viikottaiset ryhmätehtävät ja ryhmätapaamiset tai luennot


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

-Itse ja vertaisarviointi, 

-Arviointi perustuu palautettuihin osasuorituksiin kurssin alussa kerrottavalla tavalla


17. Opetuskieli


-Englanti / suomi

  • No labels