Tämä työtila on siirretty Flamma-työryhmäalueelle osoitteeseen https://workgroups.helsinki.fi/display/Opetussuunnitelmat2020. Älä tee mitään muutoksia sisältöihin täällä, vaan siirry suoraan uuteen osoitteseen.
1. Opintojakson nimi

Vuorovaikutukset ja kappaleet

Växelverkningar och kroppar

Interactions and Bodies

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS1001

Vastaavat opintojaksot:

 • 530281 Vuorovaikutukset ja kappaleet , 5 op
 • A530281 Avoin yo: Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
 • AYFYS1001 Avoin yo: Vuorovaikutukset ja kappaleet, 5 op
 • 530291 Växelverkningar och kroppar, 5 op
 • FYS1006 Växelverkningar och kroppar, 5 op
 • AYFYS1006sv Öppna uni: Växelverkningar och kroppar, 5 op
 • BSPH1001 Interactions and bodies, 5 op

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena fysiikan perusopintokokonaisuuteen (FYS1100).

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson myös fysiikan opintokokonaisuuteen (FYS1400) tai fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900).

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Perusopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuosi, periodi I. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 1.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Inkeri Kontro

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa mallintaa fysikaalisen systeemin tunnistamalla vuorovaikutuksia, kirjoittamalla sen liikeyhtälön ja ratkaista sen. Opiskelija osaa analysoida systeemin käytöstä myös energiaperiaatteen avulla. Osaa soveltaa vektorialgebraa, myös pistetuloa, karteesisessa ja ympyräkoordinaatistossa.  Osaa derivoida ja integroida vektorimuotoisia funktioita komponenttimuodossa. Osaa ratkaista liikeyhtälöiden tuottamia yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä yritemenetelmällä. 

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan joko arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti yleistentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja pitkää matematiikkaa vastaavat tiedot (erityisesti derivointi, integrointi ja vektorit). 

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Suositellaan kurssien FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I ja FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I samanaikaista suorittamista.

13. Opintojakson sisältö

 • Perusvuorovaikutuksien esittely ja makroskooppisten vuorovaikutusten (mm. kitka, ilmanvastus, harmoninen voima) voimalakeja.
 • Kinematiikkaa  yhdessä ja kolmessa ulottuvuudessa.
 • Ympyräliike, keskeis- ja tangentiaalinen kiihtyvyys. 
 • Liikemäärä ja sen muutosnopeus. Liikemäärän säilyminen.  Liikeyhtälö ja sen ratkaiseminen analyyttisesti tai sen numeerinen  ratkaiseminen Eulerin menetelmällä.  Yksiulotteista relativistista dynamiikkaa.
 • Newtonin gravitaatiolaki, ympyräratojen dynamiikka ja energiaperiaate taivaanmekaniikassa.
 • Yksiulotteisen klassinen harmonisen värähtelijän dynamiikka ja energiaperiaate. Mekaaninen resonanssi.
 • Energiaperiaate, työ, potentiaalienergia ja monihiukkasvuorovaikutukset. 
 • Sisäenergian ja lämpöenergian käsitteet. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssikirjana toimii Chabay and Sherwood: Matter & Interactions, luvut 1-8.

Vaihtoehtoiseksi materiaaliksi  ja oheislukemistoksi sopivat esimerkiksi:

 • Knight: Physics for scientists and engineers, a strategic approach
 • Giancoli: Physics for scientists & engineers
 • Young & Freedman: University physics
 • Kurki-Suonio: Vuorovaikuttavat kappaleet

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille, jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko 0-5.

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

17. Opetuskieli

suomi

 • No labels