In English see below

Opettajien työ arvioinnin osalta on muuttunut korona-pandemian ja Sisun käyttöönoton myötä.
Muuttuneessa toimintaympäristössä
 ja pandemian talttuessa hyväksi havaituista käytänteistä kannattaa pitää kiinni ja kehittää niistä edelleen uusia digi-pedagogisia ratkaisuja. 

Hyvän kehityksen varmistamiseksi yliopistossa käynnistyi syksyllä 2021 Digitaaliset arviointimenetelmät ja tentit  - kaikille kampuksille -projekti, joka kestää vuoden 2023 loppuun. 

 

Projektin tavoitteena on, että:  

  • Koulutusohjelmissa kehitetään ja käytetään opiskelijoiden oppimista tukevia, monipuolisia ja joustavia arviointimenetelmiä kuten itse- ja vertaisarviointimenetelmiä opetuksen aikana nykyistä enemmän. 
  • Koulutusohjelmille ja niiden opettajille  tarjotaan digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi tietoa, koulutusta  ja konkreettisia työvälineitä.
  • Helsingin yliopistossa vakiinnutetaan pedagoginen ja tekninen tuki digitaalisille arviointimenetelmille.
  • Opiskelijan näkökulmasta koulutusohjelmassa tapahtuva arviointi on linjakasta. 

 

Projektin ohjausryhmä/ Project's steering group

 

Tavoitteet         

Mittarit  

Resurssit  

Tulokset 

 

1) Koulutusohjelmissa kehitetään ja käytetään opiskelijoiden oppimista tukevia, monipuolisia ja joustavia arviointimenetelmiä kuten itse- ja vertaisarviointimenetelmiä opetuksen aikana nykyistä enemmän.  

 

(Koulutusohjelman opettajat osaavat valita ne digitaaliset arviointimenetelmät, jotka ei kasvata työmäärää kohtuuttomasti joustosta huolimatta.) 

 

Arviointimenetelmien dokumentointi: 
Toteutetut pilotit  

koulutusohjelmissa. 

 

Summatiivisten tenttien osuus vähentyy, formatiivisten puolestaan lisääntyy.  

Salitenttejä on vähemmän kuin ennen pandemiaa, (saako vertailulukuja?) 
 

Tiedekuntien kehittämisryhmät 

projektiryhmän tuella. 

 

Koulutukset HY:n tasolla sekä koulutusohjelmiin.  

Koulutusohjelmien resurssit, 

Projektiryhmä, 

Pedalehtorit.  

 

Pilotit ovat laajentuneet käytänteiksi, joista kerrotaan esimerkkejä opetustyön ohjeissa.  

 
Koulutusohjelmat ja niiden opettajat osaavat yhteistyössä suunnitella ja valita oikeat arviointimenetelmät, jotka tukevat opiskelijan oppimista kurssin aikana ja ja jotka eivät kuormita ennestään opettajan työmäärää ja ovat linjakkaita.  

 

2) Koulutusohjelmille ja niiden opettajille tarjotaan digipedagogisen osaamisen kehittämiseksi tietoa, koulutusta  ja konkreettisia työvälineitä. 

 

Koulutusten määrä:  

Mikä edistää tai estää kehittämistä? 

Mikä muuttui/jos muuttui -seuranta 

 

HY:n tasolla työpajat, koulutukset, ja mahdollisesti niiden taltioinnit. 

Koulutusohjelmatasolla räätälöidyt koulutukset.  

Pedalehtorit, projektiryhmä 
 

Koulutusten perusteella päivitetään ja laaditaan ohjeita, joissa annetaan konkreettisia neuvoja digitaalisista arviointimenetelmistä.  

+ hyvät esimerkit.  

3) Helsingin yliopistossa vakiinnutetaan pedagoginen ja tekninen tuki digitaalisille arviointimenetelmille 

Dokumentoitu ja yhdenmukainen palvelupolku  

DOJO:  

Palvelumuotoilun uudistaminen 
HYPE 

Selkeä tukiprosessi.  

Tieto mitä palvelua on saatavissa, mistä saa tukea ja mistä löytyvät ohjeet.  

4) Opiskelijan näkökulmasta koulutusohjelmissa tapahtuva arviointi on linjakasta. 

Kurssitoteutusten arviointikriteerit on dokumentoitu yksityiskohtaisesti  ja niissä on 
käytetty digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyksi (linjakkuus ja läpinäkyvyys) 

Oikaisuvaatimusten määrä vähenee. Opiskelijapalautteiden hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa

 

Arvioinnin ja opetuksen kehittämisestä vastaavat työryhmät sekä pedalehtorit 

 

Koulutusohjelma/opettaja kiinnittää huomioita arviointikriteereihin ja ne ovat opiskelijoiden tiedossa.  

 

Arvioinnin yhdenmukaisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota koulutusohjelmissa.  

 

 

 

 

Digital Assessment Methods and Exams - for All Campuses project 2021-2023

The work of teachers in terms of assessment has changed with the Korona pandemic and the introduction of Sisu.
In the changed environment and in the wake of the pandemic, it is worthwhile to maintain and further develop new digital pedagogical solutions.

To ensure this good development, the university launched the Digital Assessment Methods and Exams - for All Campuses project in the autumn of 2021, which will run until the end of 2023

The aim of the project is to:

  • The degree programs develop and use more diverse and flexible assessment methods that support student learning, such as self- and peer assessment methods during teaching.
  • The training programs and their teachers are provided with information, training and concrete tools to develop digital pedagogical skills.
  • The University of Helsinki is establishing pedagogical and technical support for digital assessment methods.
  • From the student’s perspective, assessment in the degree program is aligned.


Goals        

Meters

Resources

Outcomes

 

1) The degree programs develop and use more diverse and flexible assessment methods that support student learning, such as self- and peer assessment methods during teaching.


(Teachers in the degree programmes are able to choose those digital assessment methods that do not increase the workload unreasonably despite flexibility)
 

Documentation of assessment methods:

Implemented pilots in the degree programs.


. 

 

The proportion of summative exams decreases, while the proportion of formative exams increases 

There are fewer floor exams than before the pandemic.

Faculty development groups with the support of the project team.


Trainings at the university level and degree programme level. 
Degree programmes’ resources,

Project team,

Pedagog. lecturers


  

 

Pilots have expanded into practices. Examples are given in the teaching instructions.

 Degree programmes and their teachers work together to design and select the right assessment methods. These support the student’s learning during the course. These do not further strain the teacher’s workload and are aligned.  

 

2)  The degree programmmes and their teachers are provided with information, training and concrete tools to develop digital pedagogical skills.

Number of trainings

What promotes or hinders development?

What changed / if changed, follow - up


 

At the University level: workshops, trainings, and possibly their recordings.

Degree programme level: tailored trainings
Pedagog. lecturers, project team

Based on the training, guidelines will be updated and developed to provide concrete advice on digital assessment methods.

+ good examples.

3) The University of Helsinki is establishing pedagogical and technical support for digital assessment methods.

Documented and consistent service path

DOJO:  

Service design reform, HYPE 

Clear support process.

Information on what service is available, where to get support and where to find instructions


  

4) From the student’s perspective, assessment in the degree programmes is aligned.

The evaluation criteria for the course implementations are documented in detail. They exploit the potential of digitalisation (alignement and transparency)

The number of rectification claims is decreasing. Utilizing student feedback in teaching planning.

 

Assessment and teaching development working groups and pedagogy lecturers

 

The degree programme / teacher pays attention to the assessment criteria and they are known to the students.

More attention is being paid to the consistency of assessment in degree programmes.


 

 

 

 

  • No labels