MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English


490 - Sarjamerkintö ei-lisäkirjausmuodossa (T)

Ydinelementti ; RDA 2.12. Sarjatiedot

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Sarjamerkintö (T)
  Sarjan nimeke, joka voi sisältää myös vastuullisuusmerkinnön, muuta nimeketietoa, vuosilukuja tai volyyminumeroita, jotka edeltävät tai toimivat nimekkeen osana.
 • ‡v - Sarjan sisäinen numerointi (T)
 • ‡x - ISSN-tunnus, International Standard Serial Number (T)
 • ‡y - Virheellinen ISSN-tunnus (T) - uusi osakenttä lisätty formaattiin 11/2021
 • ‡z - Peruttu ISSN-tunnus (T) - uusi osakenttä lisätty formaattiin 11/2021
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T) - uusi osakenttä lisätty formaattiin 06/2022
  Ei vielä käytössä

Kentän 490 uudet osakentät ‡y ja ‡z otetaan käyttöön kuvailussa myöhemmin, kun on selvitetty, miten ne saadaan käyttöön eri kirjastojärjestelmissä.


Osakenttäjärjestys: ‡a sarjan päänimeke : sarjan muu nimeketieto / sarjan vastuullisuustieto, ‡x sarjan ISSN-tunnus ; ‡v sarjan numerointi. ‡a alasarjan päänimeke : alasarjan muu nimeketieto / alasarjan vastuullisuustieto, ‡x alasarjan ISSN-tunnus ; ‡v alasarjan numerointi

Edellä pakolliset elementit (ydinelementit ja lisäydinelementit) alleviivattu. Vapaaehtoisia elementtejä suositellaan käytettäväksi silloin, kun pakolliset elementit eivät riitä aineiston tunnistamiseen.

Yleensä aineistossa esiintyvä välimerkitys jäljennetään kuvailuun. Tietoelementtejä erottava välimerkitys jätetään kuitenkin merkitsemättä.

ESIMERKKI
Sarjan nimeke aineistossa: Mietintöjä ja lausuntoja/Betänkanden och utlåtanden -> tietoelementit: 'Mietintöjä ja lausuntoja' ja 'Betänkanden och utlåtanden'


Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen jäljennetään se sarjan nimeke, joka on aineistossa. Myös nimekkeen alussa oleva artikkeli tallennetaan, vaikka kentässä 490 ei olekaan ohitusindikaattoria.

Jos sarjan nimeke on kirjoitetussa, puhutussa tai lauletussa aineistossa useammalla kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä, niin sarjan päänimekkeeksi valitaan nimeke, joka on aineiston pääsisällön kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä (ydinelementti). Jos aineistossa esiintyy rinnakkaisia nimekkeitä (sarjan päänimeke toisella kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä), ne voidaan merkitä kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä järjestyksessä tai layoutin tai typografian osoittamassa järjestyksessä.

Mikäli julkaisussa ei esiinny sarjan nimekettä, pyritään kuitenkin selvittämään sarjan nimi. Jos tieto otetaan aineiston ulkopuolelta, merkitään tieto hakasulkeisiin.


490 kentän vastinpariin, 800, 810, 811 tai 830 kenttään, tallennetaan sarjan auktorisoitu hakutieto. Koska Asterissa ei ole sarjojen auktoriteettitietueita, niin 8XX kenttään tallennetaan sarja-aineiston päänimeke; katso 830-kentän ohje. Huom. Kaunokirjallisuuden kohdalla ei käytetä 830-kenttää, vaan 800-kenttää, koska kirjaus muodostetaan henkilötekijyyden kautta; katso 800-kentän ohje.

Kaupalliset, numeroimattomat sarjat, joilla ei ole sarjatietuetta eikä ISSN-tunnusta (esim. Penguin Books, Vihreä varis), merkitään vain kenttään 490.

Sekä pääsarjan ISSN-tunnus että alasarjan ISSN-tunnus merkitään; pääsarjan ISSN-tunnusta ei jätetä merkitsemättä. Jos ISSN-tunnus on virheellinen, se merkitään sellaisenaan ja tehdään oikeasta tunnuksesta huomautus. Jos ISSN-tunnus otetaan aineiston ulkopuolelta, se merkitään hakasulkeisiin. Muut kuin kuvailtavan aineiston ISSN-tunnukset voidaan merkitä 776-kenttään tai antaa huomautuksena.

500-kentässä käytettävät fraasit puutteellisista tai virheellisistä tiedoista: (päivitetty 2022-04)

 • 500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2343-3213.          Vanha muoto: Julkaisun oikea ISSN 2343-3213.
  Aineistossa väärä ISSN-tunnus tai väärä ISSN-tunnus ilman sidosasua, mutta aineistolle on olemassa oikea ISSN-tunnus (merkitään 830-kenttään)

 • 500 ## ‡a Julkaisussa virheellisesti ISSN-tunnus 1795-2158.          Vanha muoto: Julkaisussa painetun version ISSN 1795-2158.
  Aineistossa väärä ISSN-tunnus ja oikeaa ISSN-tunnusta ei ole olemassa 

 • 500 ## ‡a ISSN 0399-3388.
  Aineistossa on ISSN-tunnus, jonka sarjatietoa ei pystytä selvittämään

BookWhere-poimintaluetteloinnissa tietueisiin tulee sekä 490- että 8XX-kentät eikä niitä tarvitse välttämättä editoida.

Indikaattorin arvot

2. indikaattorin arvo on aina # (tyhjä).

Jos 490-kentän 1. indikaattori on '0', niin sarjasta ei ole muodostettu hakumuotoa 800-, 810-, 811- tai 830-kenttään.

ESIMERKKI. Sarjasta ei ole tehty lisäkirjausta 830-kenttään
490 0# ‡a Penguin Books
490 0# ‡a Vihreä varis


Jos 490-kentän 1. indikaattori on '1', niin sarjalle on muodostettu hakumuoto 800-, 810-, 811- tai 830-kenttään.

ESIMERKKI 1. Sarjasta on tehty lisäkirjaus 830-kenttään
490 1# ‡a Mietintöjä ja lausuntoja = ‡a Betänkanden och utlåtanden, ‡x 1798-7105 ; ‡v 2015, 6      kuvailijan harkinassa
830 #0 ‡a Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ‡x 1798-7105 ; ‡v 2015, 6.
Aineiston pääsisällön kieli on suomi → sarjan päänimeke 490$a Mietintöjä ja lausuntoja

ESIMERKKI 2. Kaunokirjallisuus, sarjasta tehty lisäkirjaus 800-kenttään

100 1# ‡a Andersson, Laura, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000163331 

245 10 ‡a Kuolema Kulosaaressa / ‡c Laura Andersson. 

490 1# ‡a Lili Loimola ratkaisee ; ‡v 1 

800 1# ‡a Andersson, Laura. ‡t Lili Loimola ratkaisee ; ‡v 1.Sarjan/alasarjan numeroinnin merkitseminen

RDA 2.12.9

 • Sarjan ja alasarjan numerointi ilmoitetaan tiedonlähteessä merkityssä muodossa.
 •  Väliviiva korvataan tarvittaessa kauttaviivalla selkeyden vuoksi. Esim. 58 (1955)-72/73 (1969/1970).
 • Jos numerointitieto koostuu vuosiluvusta ja numerosta, joka sisältyy vuoteen, merkitään vuosiluku ennen numeroa
 • Sarjan numerointitietoon sisältyvää termiä ei kirjoiteta isolla alkukirjaimella, jollei käytetty kieli edellytä sitä liitteen A ohjeistuksen mukaisesti (esim. substantiivin kirjoittaminen isolla alkukirjaimella saksan kielessä)
 • Sanoin ilmaistut luvut korvataan numeroilla. Järjestysluvut merkitään numeroina ja ne ilmaistaan noudattamalla kunkin kielen standardoituja käytäntöjä järjestysluvun merkitsemisestä.
 • Jos tiedonlähteessä esiintyvä numerointi tiedetään virheelliseksi, se merkitään siinä muodossa, jossa se esiintyy tiedonlähteessä. Oikeasta numeroinnista tehdään huomautus.

 
Suomalaisten kirjastojen linjaus:
Rinnakkaisen sarjanimekkeen ja numeroinnin merkitseminen. Jos numerointi ja sarjanimeke esiintyvät aineistossa monella eri kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä, numerointi merkitään samalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä esiintyvän sarjanimekkeen perään. Jos numerointi esiintyy aineistossa vain yhdellä tavalla eikä numerointia voi yhdistää tiettyyn kieleen tai kirjoitusjärjestelmään, merkitään se kaikkien sarjanimekkeiden jälkeen.

Esimerkkejä verkkoaineiston ISSN-tunnuksen merkitsemisestä

Esimerkki 1. Verkkoaineistossa on ISSN-tunnukset XXXX-XXXX (verkko) & YYYY-YYYY (painettu) → jäljennetään verkkoaineiston ISSN kuvailuun (490 + tarkastaen 830)

Aineistossa: ISSN 2343-3213 (verkko) & ISSN 0355-9483 (painettu)

490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.
490- ja 830-kentissä verkkoaineiston ISSN

Esimerkki 2. Verkkoaineistossa ISSN XXXX-XXXX ilman sidosasua, verkkoaineiston sarjatietuetta ei ole olemassa → jäljennetään ISSN kuvailuun (490) + 500 huomautus

Aineistossa ISSN-tunnus 0355-9483 ilman sidosasua
Fennica: painettu sarja-aineisto & verkkoversiota ei ole olemassa

490 0# ‡a Tutkimuksia / [Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos], ‡x 1795-2158 ; ‡v 295
500 ## ‡a Julkaisussa virheellisesti ISSN-tunnus 1795-2158.
490-kenttään jäljennetty aineistossa esiintyvät sarjatiedot, 500-kentässä huomautus niiden virheellisyydestä

Esimerkki 3. (Verkko)aineistossa ISSN XXXX-XXXX ilman sidosasua, ISSN-tunnusta tai sarjan nimekettä ei pystytä selvittämään → jäljennetään ISSN kuvailuun (490) + 500 huomautus

Aineistossa: ISSN 0399-3388
Aineistossa: Jöngleauder
Fennica, ISSN-portaali tms. ei tunnista ISSN-tunnusta eikä sarjan nimekettä

ISSN-tunnusta ei pystytä selvittämään (esimerkiksi sarja niin uusi, ettei sen tiedot ole vielä ISSN-portaalissa)

490 0# ‡a Jöngleauder, ‡x 0399-3388 ; ‡v 10
500 ## ‡a                  <ei huomautusta> 

Esimerkki 4. (Verkko)aineistossa ISSN XXXX-XXXX ilman sidosasua ja sarjan nimekettä, ISSN-tunnusta ei pystytä selvittämään → 500 huomautus

Aineistossa: ISSN 0399-3388
Fennica, ISSN-portaali tms. ei tunnista ISSN-tunnusta

ISSN-tunnusta ei pystytä selvittämään (esimerkiksi sarja niin uusi, ettei sen tiedot ole vielä ISSN-portaalissa)

500 ## ‡a ISSN 0399-3388. 

Esimerkki 5. Verkkoaineistossa on ainoastaan ISSN-tunnus XXXX-XXXX (painettu) → selvitetään oikea verkkoaineiston ISSN (490 & 830) + 500 huomautus

Aineistossa: ISSN 0355-9483 (painettu)
Fennica: Sarja-aineistosta olemassa myös verkkoversio, jonka ISSN 2343-3213

490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x [2343-3213] ; ‡v osa 1102
500 ## ‡a                    <ei huomautusta> 
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.
490- ja 830-kentissä verkkoaineiston ISSN, 500-kentässä huomautus aineistossa olevasta ISSN-tunnuksesta

Esimerkki 6. Verkkoaineistossa ISSN-tunnus XXXX-XXXX ilman sidosasua → jäljennetään ISSN kuvailuun (490), selvitetään oikea ISSN (830) + 500 huomautus

Aineistossa: ISSN 0355-9483, sidosasua ei ole kerrottu
Fennica: ISSN 0355-9483 kuuluu painetulle aineistolle. Sarja-aineistosta olemassa myös verkkoversio, jonka ISSN 2343-3213

490 1# ‡a Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica-Odontologica, ‡x 0355-9483 ; ‡v osa 1102
500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2343-3213. 
830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa 1102.
490-kentään jäljennetty aineistossa esiintyvä ISSN, 830-kentässä verkkoaineiston ISSN, 500-kentässä huomautus oikeasta ISSN-tunnuksesta

Esimerkki 7. Verkkoaineistossa kaksi ISSN-tunnusta XXXX-XXXX & YYYY-YYYY ilman sidosasua → jäljennetään ISSN kuvailuun (490), selvitetään oikea ISSN (830) + 500 huomautus

Aineistossa: ISSN 0085-6835, sidosasua ei ole kerrottu
Aineistossa: ISSN 1235-1954, sidosasua ei ole kerrottu
Fennica: ISSN 0085-6835 ja 1235-1954 kuuluvat painetulle aineistolle. Sarja-aineistoista olemassa myös verkkoversio, joiden ISSN 2669-9605 & 2669-9567

Ongelma: miten kuvailussa kerrotaan, mikä korjaus koskee mitäkin tunnusta?

490 1# ‡a Studia Fennica, ‡x 0355-9483
490 1# ‡a Studia Fennica Ethnologica, ‡x 1235-1954 ; ‡v 15
500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2669-9605 (Studia Fennica). 
500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2669-9567 (Studia Fennica Ethnologica).
830 #0 ‡a Studia Fennica, ‡x 2669-9605
830 #0 ‡a Studia Fennica Ethnologica, ‡x 2669-9567 ; ‡v 15.
490-kentään jäljennetty aineistossa esiintyvät ISSN-tunnukset, 830-kentässä verkkoaineiston ISSN-tunnukset, 500-kentässä huomautus oikeista ISSN-tunnuksista

Esimerkki 8. Verkkoaineistossa kaksi ISSN-tunnusta XXXX-XXXX & YYYY-YYYY ilman sidosasua → jäljennetään ISSN kuvailuun (490), selvitetään oikea ISSN (vain toisella, 830) + 500 huomautus

Aineistossa: ISSN 0039-6842, sidosasua ei ole kerrottu
Aineistossa: ISSN 0356-0376, sidosasua ei ole kerrottu
Fennica: ISSN 0039-6842 ja 0356-0376 kuuluvat painetulle aineistolle. Toiselle sarja-aineistoista on olemassa myös verkkoversio, jonka ISSN 2490-1547

490 1# ‡a Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ‡x 0355-9483 ; ‡v nr 796
490 0# ‡a Studier i nordisk filologi, ‡x 0356-0376 ; ‡v 15
500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2490-1547 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland).
500 ## ‡a Julkaisussa virheellisesti ISSN-tunnus 0356-0376 (Studier i nordisk filologi).
830 #0 ‡a Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ‡x 2490-1547 ; ‡v 796.
490-kenttään jäljennetty aineistossa esiintyvät ISSN-tunnukset, 830-kentässä verkkoaineiston ISSN-tunnukset, 500-kentässä huomautus ISSN-tunnuksista


 • No labels