MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English | Holdings

850 852 856 880 881 882 883 884 885 886 887

Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 ovat Voyager-tietokannoissa käytössä vain varastotietueissa.850 - Omistava organisaatio (T)

Tämän kentän kirjastotunnukset ovat ISIL-tunnuksia, esim. FI-H, FI-X852 - Sijainti (T)

Sijoituspaikkatietoja on joissain tietokannoissa myös bibliografisissa tietueissa. Kirjaston tunnus on ISIL-tunnus.

Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston ISIL-tunnusta (yhteisluettelotunnusta).856 - Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (T) (ohje päivitetty 03/2023)

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit (lyhennetty)

 • Ensimmäinen - Yhteys- tai käyttötapa
  • 4 - HTTP
   Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • Toinen - Suhde
  Kenttään 856 merkityn verkkoaineiston suhde tietueessa kuvailtuun aineistoon.
  • # - Tieto puuttuu
   Kentässä 856 identifioidun verkkoaineiston ja koko tietueen kuvaileman bibliografisen aineiston välisestä suhteesta ei ole tietoa saatavilla.
  • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta
   Bibliografinen tietue kuvailee samaa verkkoaineistoa, joka on merkitty kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, käytetään 2. indikaattorin arvoa 3 (Aineiston osakohteet).
  • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
   Tietueessa kuvailtu aineisto ei ole verkkoaineisto, vaan esim. painettu kirja tai paikalliskäyttöinen elektroninen aineisto (esim. CD-ROM). Kenttään 856 merkitään tietueessa kuvaillun aineiston verkkoversion tiedot.
  • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
   Kenttään 856 merkityllä verkkoaineistolla on selkeä ja yksiselitteinen suhde tietueessa kuvailtuun aineistoon. Verkkoaineisto ei kuitenkaan ole kuvaillun aineiston osakohde. Jos kuvaillun aineiston aiheena on kyseinen verkkoaineisto, käytetään 6XX-kenttiä. Jos on epäselvää, onko verkkoaineisto osakohde vai liittyvä aineisto, käytetään 2. indikaattorin arvoa 2.
  • 3 - Kuvailun kohteen osakohde
  • 4 - Kuvailun kohteen osakohteen toinen versio


 • Osakenttäkoodit (lyhennetty)

  • ‡e - Tietojen provenienssi - lisätty heinäkuussa 2022
  • ‡l - Rakenteistettu pääsyrajoitustieto  - lisätty heinäkuussa 2022
  • ‡n - Pääsyrajoituksen ehdot (T)  - lisätty heinäkuussa 2022
  • ‡r - Rakenteistettu käyttörajoitustieto (T)  - lisätty heinäkuussa 2022
  • ‡t - Käytön ja kopioimisen ehdot (T) - lisätty heinäkuussa 2022
  • ‡u - URI, Uniform Resource Identifier (T)
   Kenttä 856 on rakennettu siten, että URL voidaan muodostaa myös yhdistämällä eri osakenttien tietoja. Osakenttää ‡u voidaan käyttää niiden sijasta tai lisäksi. Osakenttää ‡u voidaan toistaa vain jos tallennetaan sekä URN että URL, tai useita URN:eja. Suomalainen URN, ks. ISBN- ja ISSN-keskus.
  • ‡y - Linkin teksti (T)
   Teksti, joka näkyy asiakkaalle ja toimii linkkinä osakentässä ‡u esitetyn URI:n sijaan.
  • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
  • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät   KÄYTÖSSÄ VAIN MELINDASSA

  Merkitseminen

  4.6 URL-osoite

  Älä merkitse lisensoidun tms. aineiston organisaatiokohtaisia linkkejä Melindaan. Jos lisensoidun aineiston linkki on kaikille organisaatioille sama, niin älä merkitse proxyn tms. linkkiä Melindaan.

  Jos aineisto on lisensoitu tai sillä on muita rajoituksia, katso Käyttöoikeuksien metatieto

  Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon. 856-kenttää voidaan käyttää sekä bibliografisessa tietueessa että varastotietueessa. Varastotietueen käyttöä voidaan harkita etenkin silloin kun aineisto on lisensoitu käytettäväksi vain omalle organisaatiolle. Käytä pysyviä linkkejä (URN, DOI jne.) jos mahdollista. Älä linkitä tekijänoikeuksia loukkaaviin palveluihin (esimerkiksi Docplayer).

  Melindassa käytetään ‡y-osakentässä metatietosanaston fraasia "Linkki verkkoaineistoon". Omassa tietokannassa voi olla käytössä omat fraasit. Vapaakappaleina saatavien e-aineistojen kanssa käytetään Melindassa osakenttää ‡5, jossa on "FI-Vapaa".

  Jos vanhentuneen URL-osoitteen säilyttäminen ei ole tärkeää, voidaan se poistaa.


  Esimerkki. Kuvailun kohteena verkkoaineisto, 856-kentässä sitä vastaava linkki (2. ind. = 0)

  856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2 ‡y Linkki verkkoaineistoon

  856 40 ‡3 Chapter 1 ‡u http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_TB_2000.278_Chapter1.pdf
  856 40 ‡3 Chapter 2 ‡u http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_TB_2000.278_Chapter2.pdf


  Esimerkki. Kuvailun kohteena painettu aineisto, 856-kentässä vastaava verkkoversion linkki (2. ind. = 1)
  856 41 ‡3 Sisällysluettelo ‡u http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html
  Jos sisällysluettelo on merkitty sanallisesti 505-kenttään, niin älä merkitse sisällysluettelon linkkiä 856-kenttään


  Esimerkki. Kuvailun kohteeseen liittyvä verkkoaineisto (2. ind. = 2)
  856 42 ‡3 Oheismateriaali ‡u http://www.wiley.com//legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-ColorInsert.pdf
  856 42 ‡3 Arvostelu ‡u http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/viewFile/1840/1712
  856 42 ‡3 Abstrakti ‡u http://...
  856 42 ‡3 Tiivistelmä ‡u http://... 
  'Tiivistelmä' fraasia ei käytetä artikkeliväitöskirjojen yhteenveto-osaa tarkoitettaessa
  Jos tiivistelmä/abstrakti on merkitty sanallisesti 520-kenttään, niin älä merkitse tiivistelmän/abstraktin linkkiä 856-kenttään


  Esimerkki. Käytettävissä vain vapaakappalekirjastoissa
  856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4338-9 ‡z Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa ‡5 FI-Vapaa


  Esimerkki. Aineiston linkki paikallistietokannassa
  856 40 ‡u https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=11146814 ‡y Tähän voi rakentaa ‡z haluamansa laisen linkkitekstin


880 - Tiedot vaihtoehtoisella kirjaimistolla (T)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan.


881 - Manifestaatiomerkinnöt (T)882 - Tiedot korvaavasta tietueesta (ET)883 - Metatiedon alkuperä (T)884 - Konversion tiedot (T)

ESIMERKKI. ONIX-MARC21-konversio Melindan erätuontijärjestelmässä

884  ‡a ONIX3 to MARC transformation ‡g 20201104 ‡k MELINDA_RECORD_IMPORT_SOURCE4 ‡q FI885 - Tiedot tietueiden vastaavuudesta (T)886 - Tiedot vieraiden MARC-formaattien kentistä (T)887 - Tiedot muista formaateista, ei MARC (T)
 • No labels