You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

76X-78X - Länkfält

Kentät 760-78X sisältävät tietoja kuvailun kohteeseen liittyvistä muista bibliografisista kohteista. Jokainen linkkikenttä kuvaa erilaista suhdetta tietueessa kuvaillun kohteen ja siihen liittyvän kohteen välillä. Suhteita on kolmea laatua: 1) tiedot suhteista voivat auttaa käyttäjää jatkamaan tiedonhakua ilman, että liittyvä kohde hankitaan fyysisesti käsiin (esim. jatkuvien julkaisujen edeltäjä tai kuvailun kohteen käännös); 2) liittyvä kohde täytyy hankkia fyysisesti käsiin, jotta kuvailtua kohdetta voidaan käyttää (osakohteen emokohde, esim. lehden numero joka sisältää tietyn artikkelin); 3) liittyvä kohde on isomman kokonaisuuden osa (esim. yksittäiset valokuvat, jotka sisältyvät visuaalisen aineiston kokoelmaan). Linkkikenttien tarkoitus on mahdollistaa vakionäyttötekstien muodostaminen tietueeseen, johon ne on tallennettu, sekä järjestelmän avulla tapahtuva toisiinsa liittyvien tietueiden välinen linkitys ja/tai tiedonhaku näillä tiedoilla.

I fälten 760-78X anges uppgifter om andra bibliografiska resurser som sammanhänger med den aktuella resursen. Varje länkfält beskriver olika relationer i posten mellan den resurs som beskrivs i katalogposten och länkmålet. Det finns tre typer av relationer: 1) relationsinformationen kan hjälpa användaren att fortsätta informationssökningen utan att den sammanhängande resursen hämtas fram fysiskt. (t.ex. en tidigare publikation i en fortlöpande utgåva, eller en översättning av den beskrivna resursen.); 2) länkmålet måste tas fram fysiskt för att man skall kunna använda den resurs som beskrivs i katalogposten  (delobjekt till en moderpublikation, t.ex. ett tidskriftsnummer som innehåller en viss artikel); 3) länkmålet är en del av en större helhet (t.ex. enskilda fotografier, som ingår i en samling av grafiska resurser). Ändamålet med länkfälten är att möjliggöra skapandet av standardfraser  i de katalogposter där de skapats, samt att med hjälp av bibliotekssystemet länka samman katalogposter som hör ihop, och/eller göra informationssökning med hjälp av dessa.

  • No labels